Korzyści:

1. Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Pracodawcy, który zatrudnia osoby  niepełnosprawne przysługuje (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jeśli pracownicy ci znajdują się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Rejestracji w ewidencji PFRON dokonuje pracodawca po zatrudnieniu pracownika przy składaniu pierwszego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi formę rekompensaty dla pracodawcy w związku ze zwiększonymi kosztami zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji na podstawie wniosku oraz miesięcznych informacji o wynagrodzeniach składanych do Funduszu.

Dofinansowanie przysługuje do każdego zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika.

2. PFRON - zwolnienie z wpłat

Jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie wynosi co najmniej 6%, wtedy pracodawca zwolniony jest z wpłat na PFRON.
Warto wiedzieć, że zatrudnienie nawet jednej osoby niepełnosprawnej zmniejsza wartość wpłaty na PFRON.

3. Stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zwrot kosztów

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

4. Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów przeprowadzonego szkolenia tej osoby. Wysokość zwrotu nie może być większa niż 80% kosztów, jednak nie więcej niż 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę. Wielkość pomocy uzależniona jest także od rodzaju szkolenia oraz typu pracodawcy.

5. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

Pracodawca, zatrudniający osoby niepełnosprawne, może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w miejscu pracy. Pomoc oznacza czynności ułatwiające komunikowanie się pracownika niepełnosprawnego z otoczeniem lub może polegać na zastępowaniu tego pracownika w czynnościach niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania na stanowisku pracy.